Umowa dostawy do Niemiec

Przygotowywanie umów / Ogólnych Warunków / Kontrola

Praktyczną przydatność Ogólnych Warunków Umów dostawy towarów do Niemiec, nazywanych też Regulaminem, docenia coraz więcej polskich przedsiębiorców. Standardem jest, że niemiecki odbiorca towarów posługuje sie własnymi Ogólnymi Warunkami Umów, przez co pewne reglulacje zostają automatycznie, bez wcześniejszych uzgodnień, włączone do umowy dostawy lub ramowej umowy dostaw z niemieckim kontrahentem. Warto dlatego nie tylko uważnie kontrolować regulacje Ogólnych Warunków partnera umowy ale i włączać własne warunki...

Przygotowywanie umów / Ogólnych Warunków / Kontrola

Praktyczną przydatność Ogólnych Warunków Umów dostawy towarów do Niemiec, nazywanych też Regulaminem, docenia coraz więcej polskich przedsiębiorców. Standardem jest, że niemiecki odbiorca towarów posługuje sie własnymi Ogólnymi Warunkami Umów, przez co pewne reglulacje zostają automatycznie, bez wcześniejszych uzgodnień, włączone do umowy dostawy lub ramowej umowy dostaw z niemieckim kontrahentem. Warto dlatego nie tylko uważnie kontrolować regulacje Ogólnych Warunków partnera umowy ale i włączać własne warunki.

1. Korzyści wynikające ze stosowania Ogólnych Warunków Umów:

  • skrócenie czasu i kosztów negocjacji poszczególnych umów dostawy do Niemiec

    Ogólne Warunki Umów zawierają regulacje wspólne wszystkim zawieranym w przyszłości umowom, każda następna umowa nie wymaga zatem szczegółowych, indywidualnych negocjacji kwestii już wcześniej uregulowanych w warunkach

  • wzmocnienie własnej pozycji i zabezpieczenie interesów gospodarczych i finansowych firmy

    Ogólne Warunki Umów zmierzają przede wszystkim do wzmocnienia własnej pozycji prawneji i uszczuplenia pozycji kotrahenta. Dają one n.p. możliwość określenia wymaganych zasad płatności, odpowiedzialności kontrahenta w wypadku zwłoki z płatnością, ograniczenie odpowiedzialności dostawcy z tytułu wad lub przekroczenia terminu dostawy. Istotnym elementem jest też zastrzeżenie prawa własności na towarze do momentu zapłaty ceny. 

2. Korzyści wynikające z kontroli Ogólnych Warunków Umów kontrahent:

Z naszego doświadczenia wynika, że polscy dostawcy niejednokrotnie przyjmują Ogólne Warunki Umów niemieckich odbiorców bez przeprowadzenia uprzedniej fachowej kontroli ich prawnej skuteczności. Doprowadza to sytuacji, że nawet przez lata współpracy płacą zawyżone kary umowne za opóźnienia w dostawach. Brak kontroli Warunków i ich skuteczności włączenia do umowy powoduje też szereg negatywnych skutków jak np. wszczęcie postępowania przed niewłaściwym sądem i w związku z tym przedłużenia w dochodzeniu roszczenia oraz straty finansowe związane kosztami procesowymi. Nasza kancelaria udziela Państwu porad jak i kontroluje Ogólne Warunki Umów przestawione przez niemieckiego przedsiębiorcę.