CISG

Czy warto zgadzać się na wyłączenie Konwencji CISG w Ogólnych Warunkach Umowy?

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.4.1980 r. (CISG) jest prawem automtycznie obowiązującym w stosunku do umów sprzedaży, jeżeli strony mają siedzibę w państwach, w których ona obowiązuje...

Ogólne warunki umów

Wśród większości kontrahentów handlowych z Niemiec panuje przekonanie, że Ogólne Warunki Umów stają się częścią umowy transgranicznej, jeżeli np. w zamówieniu lub zleceniu zostanie umieszczony zapis wskazujący na ich obowiązywanie a treść Ogólnych Warunków Umów (AGB) dostępna jest na stronie internetowej. Tak jest rzeczywiście wg. niemieckeigo prawa...

Przedstawiciel handlowy / Handelsvertreter

Przy wyborze systemu dystrybucji na nowym rynku neleży wziąć pod uwagę ogół czynników nie tylko strategicznych ale i prawnych. W pierwszej fazie należy jednak określić gospodarcze i finansowe cele firmy, strategie marketingowe dopasowane do charakteru i specyfiki produktu. Dopiero w fazie drugiej należy ustalić jaka forma prawna lub też jakie ramy prawne pasują do zamierzonych celów dystrybucji...

Dealer

Dealer jest przedstawicielem handlowym, który zobowiązany jest na podstawie umowy ramowej prowadzić dystrybucję we własnym imieniu i na własny rachnek.

Korzyści:

  • niskie koszty inwestycyjne

    Przy tej formie dystrybucji powstają stosunkowo niewielkie koszty inwestycyjne. Dealer jest samodzielnym przedsiębiorcą, który najczęściej jest już wyposażony w odpowiednią strukturę i środki dystrybucyjne. W razie wyposażenia dealera w środki niezbędne do dystrybucji n.p. magazyn, środki biurowe itp. należy umownie wprowdzić odpowiednie zabezpieczenia...

Właściwość sądu

Sąd właściwy w braku ustaleń umownych co do właściwości sądu

Według Rozporządzenia Rady WE 44/2001 sądem właściwym jest sąd miejsca lub siedziby pozwanego. Oprócz tego spory z umowy dostawy mogą być także rozstrzygane w sądach właściwych ze względu na miejsce spełnienia świadczenia. Zgodnie z art.5 wspomnianej dyrektywy miejscem spełnienia świadczenia przy umowach sprzedaży jest kraj, do którego towar był dostarczony lub miał być dostarczony...