CISG

Czy warto zgadzać się na wyłączenie Konwencji CISG w Ogólnych Warunkach Umowy?

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.4.1980 r. (CISG) jest prawem automtycznie obowiązującym w stosunku do umów sprzedaży, jeżeli strony mają siedzibę w państwach, w których ona obowiązuje...

 Czy warto zgadzać się na wyłączenie Konwencji CISG w Ogólnych Warunkach Umowy?

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.4.1980 r. (CISG) jest prawem automtycznie obowiązującym w stosunku do umów sprzedaży, jeżeli strony mają siedzibę w państwach, w których ona obowiązuje. Oznacza to, że konwencja ta jest prawem właściwym dla umów sprzedaży między polskim sprzedawcą a niemieckim kupującym, o ile nie zostanie ona umownie skutecznie wyłączona.

Niemieccy kontrahenci często wyłączają w swoich Ogólnych Warunkach Umowy (AGB) obowiązywanie konwencji CISG i ustanawiają prawo niemieckie prawem właściwym dla umów sprzedaży. Prawo niemieckie nie jest jadnak tak korzystne dla eksporterów lub dostawców transgranicznych jak Konwencja CISG.

Prawo niemieckie przewiduje roszczenie regresowe sprzedawcy w stosunku do producenta, w wypadkach gdy przeciwko sprzedawcy konsument dochodzi swoich praw z tytułu rękojmi za wady towaru. Jeżeli więc konsumentowi w Niemczech przysługuje roszczenie odszkodowawcze lub o obniżenie ceny z powodu wady lub uszkodzeń towaru, sprzedawca może bezpośrednio rządać od producenta zwolnienia go z odpowiedzialności, roszczenia związane z reklamacją "przenoszone" są więc na polskiego producenta. Takich roszczeń regresowych nie przewiduje konwencja CISG.

  • sprzedający może odstąpić od umowy na podstawie Konencji CISG bez wyznaczania dodatkowego terminu spełnienia świadczenia, jeżeli kupujący nie płaci ceny w wyznaczonym terminie, a brak płatności stanowi istotne naruszenie umowy. Konwencja lepiej zabezpiecza prawa sprzedającego niż prawo niemieckie.
  • prawo kupującego do odstąpienia od umowy uregulowane jest w postanowieniach Konwencji CISG znacznie bardziej restryktywnie niż w prawie niemieckim. Takie prawo przysługuje kupującemu tylko w wypadkach istotnego naruszenia umowy, tzn. wtedy kiedy odbiór sprzedawanego towaru w sposób istotny narusza interesy kupującego, co nie należy do częstych przypadków w praktyce handlowej
  • natomiast pozytywną konsekwencją dla polskiego dostawcy stosowania do umowy niemieckiego prawa jest to, że Ogólne Warunki Umów wg. prawa nimieckiego podlegają znacznie bardziej restryktywnej kontroli niż wedlug prawa polskiego, które w wypadku obowiązywania konwncji CISG będzie miało zastosowanie do kontroli Ogólnych Warunków Umowy.

Jeżeli więc kontrahent niemiecki włącza do umowy własne Warunki Umowy, w których zawarta jest regulacja o wyłączeniu prawa Konwencji CISG, warto, zwłaszcza przed zawarciem umów ramowych, przeanalizować konsekwencje takiego wyłączenia i ewentualnie negocjować właściwość prawa obowiązującego dla danej umowy. W wielu wypadkach może okazać się to decydujące dla prawnej klasyfikacji i w efekcie roztsrzygnięcia sprawy na Państwa korzyść.