Dealer

Dealer jest przedstawicielem handlowym, który zobowiązany jest na podstawie umowy ramowej prowadzić dystrybucję we własnym imieniu i na własny rachnek.

Korzyści:

 • niskie koszty inwestycyjne

  Przy tej formie dystrybucji powstają stosunkowo niewielkie koszty inwestycyjne. Dealer jest samodzielnym przedsiębiorcą, który najczęściej jest już wyposażony w odpowiednią strukturę i środki dystrybucyjne. W razie wyposażenia dealera w środki niezbędne do dystrybucji n.p. magazyn, środki biurowe itp. należy umownie wprowdzić odpowiednie zabezpieczenia...

Dealer jest przedstawicielem handlowym, który zobowiązany jest na podstawie umowy ramowej prowadzić dystrybucję we własnym imieniu i na własny rachnek.

Korzyści:

 • niskie koszty inwestycyjne

  Przy tej formie dystrybucji powstają stosunkowo niewielkie koszty inwestycyjne. Dealer jest samodzielnym przedsiębiorcą, który najczęściej jest już wyposażony w odpowiednią strukturę i środki dystrybucyjne. W razie wyposażenia dealera w środki niezbędne do dystrybucji n.p. magazyn, środki biurowe itp. należy umownie wprowdzić odpowiednie zabezpieczenia.

 • brak roszczenia wyrównawczego

  Umowa kupna sprzedaży zawierana jest każdorazowo z dealerem a nie z poszczególnym odbiorcą. Dealerowi nie przysługuje genaralnie roszczenie wyrównawcze. Tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy umowa ramowa przewiduje obowiązki dealera podobne do przedstawiciela handlowego, mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy przewidujące roszczenie wyrównacze także i dla dealera, mimo braku umownej regulacji.

 • efektywność dystrybucji

  Dealer ma obowiązek wspierania sprzedaży w celu uzyskania jak największych obrotów. Zastosowanie instrumentu dystrybucyjnego jakim jest dealer w Niemczech lub sieć dealerów na terenie tego kraju, powoduje że producent zapewnia sobie bliski kontakt z klientem a klientowi bezpośredni dostęp do informacji i servisu. Dealer może być umownie zobowiązany do minimalnego obrotu

 • ryzyko niewypłacalności klienta

  Ryzyko niewypłacalności odbiorców leży po stronie dealera.

Ryzyko:

 • analiza rynku

  Dealer nie ma generalnie obowiązku obserwacji i analizy rynku.

 • polityka cenowa

  Dealer ustala ostateczną cenę produktu sprzedawanego na terenie Niemiec. Zobowiązanie dealera do stosownia się do wskazówek produceneta dotyczących ceny jest generalnie wg. prawa europejskiego zabronione.

 • zakaz konkurencji

  Zakazy konkurencji i ograniczenia rynku podlagają ograniczeniom prawa kartelowego (w przeciwieństwie do umów z przestawicielem handlowym - Handelsvertreter)